voorwaarden

Deze voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, zijn van toepassing op al onze diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks (via distributeurs) online, via een mobiel toestel, via e-mail of per telefoon ter beschikking worden gesteld. Door onze website of apps of een van onze toepassingen op gelijk welk platform te bezoeken, te bekijken en te gebruiken en/of door een account aan te maken, erkent en bevestigt u de voorwaarden hieronder (met inbegrip van de privacyverklaring) gelezen, begrepen en goedgekeurd te hebben.

De Lobbipad-Diensten worden geëxploiteerd en beheerd door The Offix BVBA (hierna, de "Onderneming"), een Belgische vennootschap.

DIENSTEN
Overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst zal de Onderneming commercieel redelijke inspanningen leveren om de Diensten aan de Klant te verlenen. Als onderdeel van het registratieproces zal de Klant een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord voor het bedrijfsaccount van de Klant identificeren. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de registratie van wachtwoorden die ze ongepast acht te weigeren of te annuleren. Overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst zal de Onderneming zich inspannen om de Klant redelijke ondersteuningsdiensten en implementatiebijstand te bieden, via e-mail of een ander redelijk communicatiemiddel, in overeenstemming met de standaardpraktijk van de Onderneming.

BEPERKINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Het is de Klant niet toegestaan om rechtstreeks of onrechtstreeks: de broncode, objectcode of onderliggende structuur, ideeën, knowhow of algoritmen in verband met de Diensten of software, documentatie of gegevens met betrekking tot de Diensten ("Software") te reverse engineeren, te decompileren, te demonteren of op een andere manier trachten te ontdekken; de Diensten of Software te wijzigen, te vertalen of afgeleide werken te maken op basis van de Diensten of Software (behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de Onderneming of toegelaten in het kader van de Diensten); de Diensten of Software te gebruiken voor timesharing of in het kader van een servicebureau of anderszins ten behoeve van een derde; of alle eigendomsmeldingen of labels te verwijderen. Met betrekking tot Software die aan de Klant wordt verdeeld of geleverd voor gebruik op de terreinen of op de toestellen van de Klant, verleent de Onderneming hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-openbare licentie om dergelijke Software gedurende de Termijn uitsluitend in verband met de Diensten te gebruiken.

De Klant verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat hij de Diensten alleen zal gebruiken in overeenstemming met het op dat moment geldende gepubliceerde standaardbeleid van de Onderneming (het "Beleid") en alle toepasselijke wet- en regelgevingen. De Klant stemt er hierbij mee in om de Onderneming te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, verliezen, aansprakelijkheden, schikkingen en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kosten en honoraria van advocaten) in verband met een vordering of actie die voortvloeit uit een vermeende schending van het voorgaande of anderszins uit het gebruik van de Diensten door de Klant. Hoewel de Onderneming niet verplicht is toezicht te houden op het gebruik van de Diensten door de Klant, kan de Onderneming dat wel doen en kan zij elk gebruik van de Diensten verbieden waarvan zij meent dat dit in strijd is (of zou zijn) met het voorgaande.

De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en in stand houden van alle apparatuur en aanvullende diensten die nodig zijn voor het maken van verbinding met, het verkrijgen van toegang tot of het anderszins gebruiken van de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, iPads, iPad-behuizingen, labelprinters, modems, hardware, servers, software, besturingssystemen, netwerken, webservers en dergelijke (gezamenlijk, de "Apparatuur"). De Klant is tevens verantwoordelijk voor de beveiliging van de Apparatuur, het Klantaccount, wachtwoorden (waaronder, maar niet beperkt tot, administratieve en gebruikerswachtwoorden) en bestanden, en voor elk gebruik van het Klantaccount of de Apparatuur met of zonder medeweten of toestemming van de Klant.

VERTROUWELIJKHEID EN EIGENDOMSRECHTEN
De Onderneming is de exclusieve eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en met betrekking tot de Diensten en Software. Tenzij uitdrukkelijk in deze Overeenkomst toegestaan, behoudt de Onderneming zich alle rechten, aanspraken en belangen in en met betrekking tot de Diensten en Software voor.

Tussen partijen zal de Klantinhoud (zoals hieronder gedefinieerd) eigendom zijn van de Klant. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, kwaliteit, integriteit en rechtmatigheid van de Klantinhoud. De Klant verleent hierbij aan de Onderneming een niet-exclusieve, wereldwijde licentie om Klantinhoud te kopiëren, te wijzigen (met inbegrip van het recht om er afgeleide werken van te maken), weer te geven en te gebruiken in verband met het uitvoeren van de Diensten. "Klantinhoud" betekent alle gegevens en andere materialen die tijdens het ontvangen of gebruiken van de Diensten door de Klant of de eindgebruikers van de Klant rechtstreeks bij de Onderneming worden geüpload of aangeleverd.

Elke partij (de "Ontvangende Partij") begrijpt dat de andere partij (de "Bekendmakende Partij") zakelijke, technische of financiële informatie met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van de Bekendmakende Partij (hierna, "Bedrijfseigen Informatie") heeft bekendgemaakt of kan bekendmaken. De Bedrijfseigen Informatie van de Onderneming omvat niet-openbare informatie met betrekking tot kenmerken, functionaliteit en prestaties van de Dienst. De Bedrijfseigen Informatie van de Klant omvat niet-openbare gegevens die door de Klant aan de Onderneming worden verstrekt om de verlening van de Diensten mogelijk te maken ("Klantgegevens"). De Ontvangende Partij stemt ermee in: (i) redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om deze Bedrijfseigen Informatie te beschermen, en (ii) deze Bedrijfseigen Informatie niet te gebruiken (behalve bij de uitvoering van de Diensten of zoals anders in deze Overeenkomst toegestaan) of aan derden bekend te maken. De Bekendmakende Partij stemt ermee in dat het voorgaande niet van toepassing is op informatie na verloop van vijf (5) jaar na de bekendmaking daarvan of op informatie waarvoor de Ontvangende Partij kan aantonen dat (a) die algemeen beschikbaar is of wordt voor het publiek, of (b) in haar bezit was of bij haar bekend was vóór ontvangst vanwege de Bekendmakende Partij, of (c) rechtmatig en zonder beperking door een derde aan haar werd meegedeeld, of (d) onafhankelijk werd ontwikkeld zonder gebruik van enige Bedrijfseigen Informatie van de Bekendmakende Partij of (e) bij wet verplicht openbaar moet worden gemaakt.

Tenzij anders bepaald, heeft de Onderneming het recht om gegevens en andere informatie over de verlening, het gebruik en de prestaties van verscheidene aspecten van de Diensten en bijbehorende systemen en technologieën te analyseren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over Klantgegevens en daarvan afgeleide gegevens) en het staat de Onderneming vrij (tijdens en na afloop van de termijn daarvan) om (i) deze informatie en gegevens te gebruiken om de Diensten te finetunen en te verbeteren alsook voor andere ontwikkelings-, diagnostische en corrigerende doeleinden in verband met de Diensten en andere aanbiedingen van de Onderneming, en (ii) deze gegevens uitsluitend in hun geheel of in een andere geanonimiseerde vorm in het kader van haar bedrijfsactiviteiten vrij te geven. Er worden geen rechten of licenties verleend behalve zoals uitdrukkelijk in deze Overeenkomst uiteengezet.

BETALING VAN VERGOEDINGEN
De Klant zal aan de Onderneming alle toepasselijke vergoedingen voor de Diensten betalen (zoals beschreven in de Diensten of zoals geregeld door de Onderneming aangegeven) (de "Vergoedingen"). Als het gebruik dat de Klant van de Diensten maakt de desbetreffende capaciteit overstijgt (zoals beschreven in de Diensten of zoals geregeld door de Onderneming aangegeven) of op een andere manier aanleiding geeft tot de betaling van bijkomende vergoedingen (overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst), zal dit gebruik aan de Klant worden aangerekend en stemt de Klant ermee in de bijkomende vergoedingen te betalen op de wijze zoals bepaald in deze Overeenkomst. De Onderneming behoudt zich het recht voor om op het einde van de initiële termijn van de Diensten of de op dat moment lopende vernieuwingstermijn de Vergoedingen of toepasselijke lasten te wijzigen en om nieuwe Vergoedingen en lasten te bepalen, door dit dertig (30) dagen op voorhand aan de Klant te melden (dit kan via e-mail). Als de Klant van mening is dat de Onderneming hem verkeerd heeft gefactureerd, moet de Klant binnen de 60 dagen na de datum op de desbetreffende factuur met de Onderneming contact opnemen om een aangepaste factuur of creditnota te ontvangen.

Voor aanvang van de betaalde Diensten zal de Klant aan de Onderneming alle relevante informatie over zijn creditcard en andere betaalmiddelen verstrekken. De Klant verklaart en garandeert aan de Onderneming dat die informatie juist is en dat de Klant gemachtigd is om dergelijke betaalinstrumenten te gebruiken. De Klant zal zijn accountgegevens bij iedere wijziging meteen bijwerken (bijvoorbeeld, wijziging van het facturatieadres van de Klant of de vervaldatum van zijn creditcard). De Klant geeft de Onderneming hierbij toestemming om de verschuldigde bedragen vooraf en periodiek aan te rekenen op het betaalinstrument van de Klant, in overeenstemming met de in de Dienst beschreven voorwaarden. De Klant stemt er voorts mee in om de eventuele aldus opgelopen kosten voor zijn rekening te nemen. De Klant is verantwoordelijk voor alle taksen in verband met de Diensten.

ABONNEMENTSPERIODE
Wij bieden jaarabonnementen aan ("Jaarabonnement"). De abonnementsperiode voor het Jaarabonnement is één jaar en wordt jaarlijks vernieuwd op de verjaardag van het Jaarabonnement, tenzij u uw Jaarabonnement ten minste tien (10) dagen voor de vernieuwingsdatum stopzet in overeenstemming met deze Voorwaarden. Het Jaarabonnement wordt ieder jaar op of rond dezelfde dag gefactureerd tot op het moment waarop u het stopzet. Om onduidelijkheden te vermijden, geven we mee dat u de Lobbipad-Dienst van uw keuze niet kunt stopzetten vóór de verjaardag van uw Jaarabonnement. Betalingen voor het Jaarabonnement worden niet terugbetaald.

DUUR EN BEËINDIGING
Behoudens de voortijdige beëindiging waarin deze Overeenkomst voorziet, geldt deze Overeenkomst voor de initiële termijn van de Diensten, zoals aangegeven in het kader van het aanmeldingsproces voor de Diensten, en wordt deze termijn automatisch verlengd met bijkomende periodes gelijk aan de initiële termijn, tenzij een van de partijen ten minste dertig (30) dagen voor het einde van de op dat ogenblik lopende termijn om de beëindiging van de Overeenkomst vraagt (gezamenlijk, de "Termijn").

Elke partij kan deze Overeenkomst, naast de andere middelen waarover ze mogelijk beschikt, beëindigen mits een opzegtermijn van vijf (5) dagen (of zonder opzegtermijn bij niet-betaling of overtreding van punt 2.2 of 2.3) indien de andere partij één of meer bepalingen van deze Overeenkomst op materiële wijze schendt. Ongeacht de reden daarvoor kan elke partij deze Overeenkomst ook beëindigen door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar de andere partij, mits een opzegtermijn van dertig (30) dagen. De Klant zal de Diensten volledig betalen tot en met de laatste dag waarop de Diensten worden verleend. Eventuele voorafbetaalde Vergoedingen worden niet terugbetaald (tenzij bij voortijdige beëindiging door de Onderneming, indien de ongeleverde Diensten vooraf werden betaald).

Binnen de 30 dagen na een verzoek daartoe van de Klant of de beëindiging van deze Overeenkomst, zal de Onderneming alle Klantinhoud elektronisch voor de Klant beschikbaar maken. Na deze periode van 30 dagen is de Onderneming niet langer verplicht om de Klantinhoud bij te houden of te verstrekken en mag die, tenzij dit bij wet verboden is, alle Klantinhoud in haar systemen of waarover ze op een andere manier beschikt of de controle heeft, verwijderen.

WARRANTY AND DISCLAIMER
Company shall use reasonable efforts consistent with prevailing industry standards to maintain the Services in a manner which minimizes errors and interruptions in the Services and shall perform the Implementation Services in a professional and workmanlike manner. Services may be temporarily unavailable for scheduled maintenance or for unscheduled emergency maintenance, either by Company or by third-party providers, or because of other causes beyond Company’s reasonable control. Company does not warrant that the Services will be uninterrupted or error free; nor does it make any warranty as to the results that may be obtained from use of the Services. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS SECTION, THE SERVICES AND IMPLEMENTATION SERVICES ARE PROVIDED “AS IS” AND COMPANY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

LIMITATION OF LIABILITY
NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY, EXCEPT FOR BODILY INJURY OF A PERSON, COMPANY AND ITS SUPPLIERS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ALL EQUIPMENT AND TECHNOLOGY SUPPLIERS), OFFICERS, AFFILIATES, REPRESENTATIVES, CONTRACTORS AND EMPLOYEES SHALL NOT BE RESPONSIBLE OR LIABLE WITH RESPECT TO ANY SUBJECT MATTER OF THIS AGREEMENT OR TERMS AND CONDITIONS RELATED THERETO UNDER ANY CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHER THEORY: (A) FOR ERROR OR INTERRUPTION OF USE OR FOR LOSS OR INACCURACY OR CORRUPTION OF DATA OR COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS, SERVICES OR TECHNOLOGY OR LOSS OF BUSINESS; (B) FOR ANY INDIRECT, EXEMPLARY, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; (C) FOR ANY MATTER BEYOND COMPANY’S REASONABLE CONTROL; OR (D) FOR ANY AMOUNTS THAT, TOGETHER WITH AMOUNTS ASSOCIATED WITH ALL OTHER CLAIMS, EXCEED THE FEES PAID BY CUSTOMER TO COMPANY FOR THE SERVICES UNDER THIS AGREEMENT IN THE 12 MONTHS PRIOR TO THE ACT THAT GAVE RISE TO THE LIABILITY, IN EACH CASE, WHETHER OR NOT COMPANY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

MISCELLANEOUS
If any provision of this Agreement is found to be unenforceable or invalid, that provision will be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that this Agreement will otherwise remain in full force and effect and enforceable. This Agreement is not assignable, transferable or sublicensable by Customer except with Company’s prior written consent. Company may transfer and assign any of its rights and obligations under this Agreement without consent. This Agreement is the complete and exclusive statement of the mutual understanding of the parties and supersedes and cancels all previous written and oral agreements, communications and other understandings relating to the subject matter of this Agreement, and that all waivers and modifications must be in a writing signed by both parties, except as otherwise provided herein. No agency, partnership, joint venture, or employment is created as a result of this Agreement and Customer does not have any authority of any kind to bind Company in any respect whatsoever. In any action or proceeding to enforce rights under this Agreement, the prevailing party will be entitled to recover costs and attorneys’ fees. All notices under this Agreement will be in writing and will be deemed to have been duly given when received, if personally delivered; when receipt is electronically confirmed, if transmitted by facsimile or e-mail; the day after it is sent, if sent for next day delivery by recognized overnight delivery service; and upon receipt, if sent by certified or registered mail, return receipt requested.

This Agreement shall be governed by and construed under the laws of Belgium. The parties consent to the exclusive jurisdiction and venue of the courts of Brussels, Belgium.

Last updated on June 8, 2018.

CONTACTGEGEVENS
If you have any questions or comments about our Terms of Service as outlined above, you can contact us at:
The Offix bvba, Lange Rekstraat 9, 9100 Sint-Niklaas, Belgium, team@theoffix.com.